CFGS | grau superior

Agències de viatges i gestió d'esdeveniments

Titulació: Tècnic/a superior en Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments

Aquest títol s’ofereix conjuntament amb el de Guia, assistència i informació turístiques en el format 2×3 (dues titulacions en tres cursos).

La competència general d’aquest títol consisteix a programar i realitzar viatges combinats i tot tipus d’esdeveniments, vendre serveis turístics en agències de viatges i a través d’altres unitats de distribució, proposant accions per al desenvolupament dels seus programes de màrqueting i assegurant la satisfacció dels clients.

Accés al cicle

 • Títol de Batxillerat.
 • Superar les proves d’accés a Cicles Formatius de grau superior.
 • Havent cursat un grau mitjà de la mateixa família.

De què treballaràs?

 • Organitzador/a d’esdeveniments professionals, culturals i/o socials.
 • Agent de Viatges.
 • Comercial de proveïdors turístics.
 • Tècnic/a en organització de fires i esdeveniments.
 • Assessor/a de viatges.
 • Travel manager.

On treballaràs?

 • Empreses d’organització d’esdeveniments.
 • Agències de viatges minoristes i majoristes.
 • Empreses proveïdores de serveis turístics: caompanyies aèries, de lloguer de vehicles, hotels…
 • Hotels.
 • Fires.

Mòduls Professionals

 • Estructura del mercat turístic.
 • Destinacions turístiques.
 • Venda de serveis turístics.
 • Protocol i relacions públiques.
 • Recursos turístics.
 • Gestió de productes turístics.
 • Direcció d’entitats d’intermediació turística.
 • Màrqueting turístic.
 • Anglès.
 • Segona llengua estrangera.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte d’agències de viatges i gestió d’esdeveniments.
 • Formació en centres de treball.
agencies-de-viatges-i-gestio-desdeveniments

Durada: 2000 hores (2 cursos)

PLA D’ESTUDIS

Al nostre centre podreu cursar els dos cicles formatius de grau superior de Turisme en la modalitat 3×2 (2 títols en 3 cursos). L’itinerari curricular s’inicia amb un primer curs amb les matèries comunes als dos cicles més uns segons i tercers cursos d’especialització.

Aquest cicle s’ofereix en les modalitats FCT (350 hores de pràctiques en empresa) i Dual (900 hores de pràctiques remunerades en empresa)

HORARIS

L’horari marc és de dilluns a divendres de 15.00 a 21.20 hores. Ocasionalment es poden fer activitats i/o visites formatives fora d’aquest horari.

Pasarel.la que ofereix el cicle:

Després del cicle podràs:

 • Accedir a un treball de tècnic/a superior.
 • Cursar un altre cicle formatiu de grau superior.
 • Accedir a un estudi universitari de grau (amb convalidació de crèdits ECTS).